Polarized Lenses, Clip-ons and Sunglasses - CE Standards

EN: These sunglasses comply with European Directive 89/686/EEC in accordance with Standard EN 1836:2005+A1:2007. 100% UV protection. Filter category 3. Care: Wash with soapy water, dry with soft cloth. Keep lenses free from scratches to maintain quality compliance. Warning: Do not use with sun bed, for looking directly at the sun, for driving at dusk or at night. These are not safety glasses.

FR: Lunettes de soleil conformes à la Directive européenne 89/686/EEC et de la norme EN 1836:2005+A1:2007. Protection UV à 100%. Catégorie de filtre 3. Entretien: Laver à l’eau savonneuse, essuyer avec un tissu doux. Eviter les rayures pour conserver les propriétés du verre. Attention: Ne pas utiliser en solarium, ni pour l’observation directe du soleil, ni pour la conduite de nuit. Ces verres ne sont pas des verres de sécurité.

DE: Diese Sonnenbrille erfüllt die Richtlinien der europäischen Directive 89/686/EEC und die Norm EN 1836:2005+A1:2007. 100% UV Schutz. Filterkategorie 3. Pflege: Verwenden Sie zum Putzen Seifenwasser und zum Trocknen ein weiches Tuch. Vermeiden Sie Kratzer auf den Gläsern um die Qualität nicht zu beeinträchtigen. Warnung: Bitte verwenden Sie die Sonnenbrille nicht um ins direkte Sonnenlicht zu schauen, im Solarium, zum Fahren in der Dämmerung oder in der Nacht. Dies ist keine Arbeitsschutzbrille.

IT: Questi occhiali sono conformi alla Direttiva Europea 89/686/EEC ed agli standard EN 1836:2005+A1:2007. Protezione 100% UV. Categoria del filtro 3. Cura: Lavare con acqua saponata, asciugare con panno morbido. Custodire le lenti con accuratezza per mantenerne le sue qualità. Attenzione: Non usare con lampade UVA, per guardare direttamente il sole, per guidare al crepuscolo o di notte, in galleria e sooto il casco da motociclista. Questi non sono occhiali protettivi.

ES: Estas gafas de sol cumplen con la Directiva  Europea 89/686/EEC de acuerdo con el Standard EN 1836:2005+A1:2007 de 100% de protección UV. Categoria de filtro 3. Cuidado: Limpiar con agua templada, secar con un paño suave. Evite rallar la lente para mantener la garantía de calidad. Cuidado: No usar para mirar fijamente al sol, o para conducir por la noche. No son unas gafas de seguridad.

PT: Estes óculos de sol estão em conformidade com a Directiva Europeia 89/686/EEC conforme a norme EN 1836:2005+A1:2007. Protecҫão 100% dos raios ultra violetas. Qualidade dos filtros 3. Conselho de mantimento e de arrumaҫão: lavar em água ensaboada, enxaguar e limpar com um pano suave. Evitar os riscos de abrasão dos oculares para poder garantir a sua conformidade. Atenҫão: Não utilizar estes óculos de sol em solários, não olhar directamente para o sol, não usar para conduzir automóveis ou para usuários da estrada. Não são máscaras de seguranҫa ocular.

NL: Deze zonnebril voldoet aan de Europese norm 89/686/EEC in overeenstemming met de Standard EN 1836:2005+A1:2007. 100% UV bescherming. Filter categorie 3. Verzorging: Deze zonnebril afspoelen met water en vloeibare zeep, afdrogen met een zachte doek. Bescherm de lenzen tegen krassen om aan de standaard te blijven voldoen. Waarschuwing: Deze zonnebril nooit gebruiken om direct in de zon te kijken, en deze is niet geschikt voor autorijden in schemer of nacht. Dit is geen veiligheidsbril.

SV: De här solglasögonen överensstämmer med EG-direktiv 89/686/EEC i enlighet med Standard EN 1836:2005+A1:2007. 100% UV-skydd. Filterkategorin 3. Skötsel: Rengör med tvållösning, torka torrt med en mjuk duk. Undvik att repa glasen för att bevara kvaliteten. Varning: Använd inte i solarium, för att titta direkt på solen eller vid bilkörning vid skymning eller nattetid. Detta är inte säkerhetsglas.

FI: Nämä aurinkolasit täyttävät direktiivin 89/686/ETY vaatimukset standardin EN 1836:2005+A1:2007 mukaisesti.100% UV-suoja. Suodatusluokka 3. Hoito: Pese saippuavedellä ja kuivaa pehmeällä liinalla. Säilytä linssien laatu varomalla naarmuuntumista. Varoitus: Älä käytä aurinkolaseja  solariumissa. Älä katsosuoraan laseilla aurinkoon tai aja autoa lasit päässä hämärässä tai pimeässä. Nämä eivät ole suojalasit.

NO: Disse solbillene er i samsvar med EU-direktivet 89/686/EEC og følger standard EN 1836:2005+A1:2007. 100% UV-beskyttelse. Filterkategorien 3. Stell: Vask med såpevann og tørk med en myk klut. Sørg for at glassene ikke får riper for å opprettholde den høye kvaliteten. Advarsel: Ikke bruk solbrillene i solarium, ikke se rett på solen, og ikke bruk dem ved kjøring i skumringen eller om natten. Dette er ikke vernebriller.

DA: Disse solbriller overholder direktiv 89/686/EØF i overensstemmelse med standarden EN 1836:2005+A1:2007. 100% UV-beskyttelse. Filterkategori 3. Pleje: Vaskes med sæbevand, og tørres med en blød klud. Beskyt glassene mod ridser for at bevare glaskvaliteten. Advarsel: Må ikke bruges til at kigge direkte op i solen, f.eks. når du ligger på en solseng, eller til kørsel i tusmørke og om natten. Detteerikkesikkerhedsglas.

EL: Aυτά τα γυαλιά ηλίου συμμορϕώνονται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/686/EECσύμϕωνα με τα δεδομένα EN1836:2005+A1:2007. 100% UVπροστασία. Κατηγορία του ϕίλτρου 3. Φροντίσα: Πλύνετε με σαπούνι και νερό, στεγνώνετε με μαλακό ύϕασμα. Διατηρείστε τους ϕακούς χωρις προκειμένου να διατηρήσετε την ποιοτική συνοχή τουϛ. Προειδοποίηαη: Μην τα χρησιμοποιείτε για να κοιτάτε απ’ ευθείαϛ τον ήλιο, ούτε για να οδηγείτε το σούρουπο ή τη νύχτα. Τα γυαλιά δεν αποτελούν προστατευτικό μέσο.

CS: Tyto sluneční brýle vyhovují Evropské direktivĕ 89/686/EEC a jsou v souladu se standardem EN 1836:2005+A1:2007. 100% ochrana proti UV záření. Kategorie filtru 3. Péče: Brýle umývejte ve vodĕ s mýdlem, osušte jemným hadříkem. K zachování kvalitního vidĕní chraňte čočky před poškrábáním. Varován;i: Nepoužívejte brýle v soláriu a pří řízení za soumraku nebo v noci, nedívejte se s nimi př;imo do slunce. Nejedná se o ochranné brýle.

LT: Šie akiniai nuo saulés atitinka esminius saugos reikalavimus pagal Europos Sąjungos Direktyvą 89/686/EEC dėl asmeninių apsaugos priemonių, bei sveikatos ir saugos reikalavimus išdėstytus tarptautiniose standartuose,  ʝskaitant EN 1836:2005+A1:2007. 100% apsauga nuo UV spindulių. Filtro kategorija 3. Priežiūra: Plauti muilinu vandeniu, nusausinti švaria minkšta servetėle. Norédami, kad akiniai kuo ilgiau išliktų sveiki, nesubraižyti ir atliktų savo apsaugines funkcijas, laikykite juos sepcialiai tam skirtame dėkle. Dėmesio: Nesinaudoti soliariume, nežiūrėti ʝ saulę, nevairuoti prieblandoje ar naktʝ. Tai nėra specialios paskirties apsauginiai akiniai.

LV: Šis saulesbrilles atbilst Eiropas Direkcijai 89/686/EEC saskanā ar standartiem Standard EN 1836:2005+A1:2007. 100% UV staru aizsardzība. Filtra kategorija 3. Kā rūpēties: Mazgāt ar ziepjūdeni, nosusināt mīkstā audumā. Pasargāt no skrāpējumiem. Brīdinajums: Nenēsat saulojoties, skatoties tieši saulē, braucot krēslā vai pa nakti. Šīs nav drošības brilles.

PL: Okulary odpowiadają dyrektywie 89/686/EEC Unii Europejskiej i spelniają normy EN 1836:2005+A1:2007. 100% ochrony przed promieniowaniem UV. Kategoria filtru 3. Pielęgnacja: Czyścić wodą i plynem do zmywania, po czym do sucha przetrzeć miękką szmatką. By utrzymać wysokąjakość, należy chronić soczewki przed zarysowaniem. Ostrzeżenie: Okulary nie są przystosowane do patrzenia bezpośrednio w slońce, jak również do prowadzenia w nich pojazdów po zmierzchu lub w nocy. Nie są okularami ochronnymi.